Truck

Det ställs stora krav på truckförarens skicklighet och omdöme, eftersom trucken ofta arbetar i trånga utrymmen där den ska samsas med både fordon och människor. Efter genomförd kurs skall varje truckförare uppfylla arbetsmiljölagens (AFS 2006:5) krav på dokumenterat praktiska och teoretiska kunskaper. De ska kunna hantera sitt fordon på ett säkert och ekonomiskt sätt, samt kunna minimera riskerna och klara av den dagliga tillsynen.
Arbetsgivaren har ansvaret att se till att personal som framför truck har rätt dokumenterade och praktiska kunskaper. En truckförare skall ha ett skriftligt tillstånd utfärdat av sin arbetsgivare för att få använda trucken. Tillståndet skall vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för. Du kan ladda ner det här.

Praktisk information

Kurslokal: Hos kund eller i våra utbildningslokaler på Fridhemsvägen 3 i Norrköping.

Tidsåtgång: 2-3 dagar

För vem: Personer som använder eller kan komma att använda truckar.

Intyg: Intyget gäller tillsvidare.

Kursinnehåll

  • Risker och säkerhetsbestämmelser
  • Trafikbestämmelser
  • Truckens konstruktion, de vanligaste trucktyperna
  • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar
  • Material- och godshantering
  • Ett ergonomiskt arbetssätt
  • Säkerhetskontroll/daglig tillsyn
  • Hantering av farligt gods
Ett utbildningsbevis/truckkort gäller tills vidare. Det är arbetsgivaren som i sitt körtillstånd anger giltighetstid eller krav på repetitionsutbildning. Många företag/branscher tillämpar ett krav på repetitionsutbildning vart femte år.