Vad säger lagen om mobila arbetsplattformar?

Arbetsgivarens ansvar Enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. (3 kap. 3 §) Länk: Arbetsmiljölagen (1977:1160) Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6) skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. I föreskriftens kommentarer till 29 § står att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar. Svensk standard är SS-ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare) Länk: AFS 2006:06

Dela nyheten

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lämna ett svar